CáC CôNG TY TIềN đIệN Tử KêU GọI QUốC HộI Mỹ LậP QUY địNH PHù HợP

Các CEO viện dẫn sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực tiền điện tử cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư với tài sản kỹ thuật số, do đó thị trường này cần được hỗ trợ bằng các quy tắc rõ ràng. © Shutterstock Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock) Các Giám đốc điều hành (CEO) từ sáu công ty ti...

Source: