CHứNG KHOáN: 3 PHIêN TăNG đIểM TRở LạI, VN-INDEX THOáT NHịP đIềU CHỉNH?

© Lao Động Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 3 phiên tăng điểm trở lại. Ảnh minh họa: Thế Lâm. Sau 3 phiên giảm điểm liên tục, chỉ số chứng khoán VN-Index lại vừa có 3 phiên tăng điểm liên tục. Tính gộp 6 phiên, VN-Index vẫn còn “lỗ” hơn 17 điểm, tương ứng mức giảm 1,15%.Thanh khoản cần bùn...

Source: