SHB Và WB Ký HợP đồNG TIếT KIệM NăNG LượNG TRị GIá 75 TRIệU USD

Dự án sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu… © CTV/Vietnam+ Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Ảnh: CTV/Vietnam+) Ngày 9/12, trong khuôn khổ Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng...

Source: