Vụ MUA CHế PHẩM REDOXY-3C: TRIệU TậP MộT Số CáN Bộ CôNG TY THOáT NướC

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập một số cán bộ của Công ty Thoát nước Hà Nội với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ mua chế phẩm Redoxy-3C của Đức. © Doãn Tấn/TTXVN Xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung và đồng phạm về tội chiếm đoạt tài liệu bí m...

Source: