HOà BìNH Tổ CHứC GIảI CHạY BáN MARATHON VớI NHIềU THử THáCH CHO CáC RUNNER

Để góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thiết thực hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch trong tình hình mới của tỉnh Hoà Bình theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh ...

Source: