VNEXPRESS MARATHON AMAZING HALONG DờI NGàY Tổ CHứC

Trước diễn biến dịch bệnh tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh và Ban tổ chức giải thống nhất dời ngày thi đấu 5/12 sang thời điểm phù hợp hơn.Đây là quyết định rất khó khăn của cả địa phương và Ban tổ chức, bởi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thành.Trong tháng 11, hai bên liên tiếp có những c...

Source: